De organisatie:

Novita is een jonge, dynamische en betrouwbare organisatie en heeft als doel op professionele wijze werkgevers en kandidaten, op een transparante, integere en toekomstgerichte wijze, op het gebied van personeelsvoorziening met elkaar in balans te brengen.

Novita stelt met name in de bouw, technische en industriële sector kandidaten ter beschikking. Dit doen wij met veel enthousiasme en een no-nonsense mentaliteit. Het nakomen van gemaakte afspraken met inleners en een goede persoonlijke zorg voor onze uitzendkrachten is onze kracht.

Missie & Visie:

Missie:

Het behalen van resultaat door inzet.

Visie:

In onze visie staat de samenwerking op lange termijn centraal. Dit houdt in eerlijk zaken doen, durven jezelf kwetsbaar op te stellen en steeds weer streven naar die perfecte match tussen inlener en kandidaat, waarbij wij trachtende belangen van alle betrokkenen – inlener, uitzendkracht en Novita – zo goed mogelijk te behartigen. Wij spreken over een perfecte match als alle betrokkenen tevreden zijn. Al onze intercedenten gebruiken deze filosofie als maatstaf om zijn/haar handelen aan af te meten.

Diensten:

Om onze inleners zo goed mogelijk van dienst te zijn, bieden wij een uitgebreid dienstenpakket aan. Hieronder worden deze kort nader toegelicht.

Uitzenden:

Uitzenden is de meest flexibele vorm van arbeidsbemiddeling. Het kenmerkt zich door maximale flexibiliteit voor zowel de inlener als de uitzendkracht, doordat de arbeidsovereenkomst met inachtneming van maximaal 14 kalenderdagen beëindigd kan worden.

Detacheren:

Detacheren is te vergelijken met uitzenden, maar kent echter een belangrijk verschil. Bij detacheren wordt de inleenperiode en het minimaal aantal uren per week van te voren overeengekomen. Er kan eventueel een proeftijd worden overeengekomen. Na deze proeftijd eindigt de overeenkomst van rechtswege op de afgesproken einddatum. Detacheren biedt inlener en uitzendkracht meer continuïteit en zekerheid t.o.v. uitzenden.

Werving & Selectie:

Werving & selectie bied inleners de mogelijkheid om een kandidaat direct in dienst te nemen zonder zelf tijd kwijt te zijn aan werven & selecteren van kandidaten. Wij beschikken over een groot netwerk en zetten deze graag in om nieuwe uitdagingen aan te gaan. Novita brengt voor deze vorm van dienstverlening een éénmalige fee in rekening.

Payrolling:

Payrolling bied inleners de mogelijkheid een kandidaat, die zij zelf hebben verworven, via Novita binnen hun organisatie te werk te stellen. Bij payrolling is Novita de juridische werkgever en draagt zorg voor de administratieve verplichtingen en neemt de werkgeversrisico’s over. De dagelijkse aansturing en planning komen volledig voor rekening van de inlener.

Poolmanagement:

Poolmanagement is een pool van uitzendkrachten met min of meer hetzelfde functieprofiel, die door ons bij een groep organisaties met dezelfde inleenvraag ingezet worden. Novita draagt er zorg voor dat er voldoende uitzendkrachten in de pool zitten, die ervaren zijn en daardoor direct inzetbaar.

Certificeringen:

Certificeringen:

Wij zijn van mening dat kwaliteit structureel gewaarborgd moet worden en centraal moet staan binnen een organisatie. De kwaliteit van onze dienstverlening kenmerkt zich mede door de lidmaatschappen en certificeringen die wij in loop der jaren hebben behaald.

Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU):

De ABU is dé belangenbehartiger van de uitzendondernemingen in Nederland. Aangesloten leden worden periodiek gescreend met name op naleving van de CAO voor Uitzendkrachten en financiële betrouwbaarheid. Door onze lidmaatschap van de ABU kan gesteld worden dat onze dienstverlening gewaarborgd is.

Veiligheid en Gezondheid Checklist Uitzendorganisaties (VCU):
VCU is voor organisaties een hulpmiddel bij het ontwikkelen, invoeren en verbeteren van een effectief Veiligheids- en Gezondheids-beheerssysteem. De checklist VCU geeft de eisen weer om gestructureerd vorm te geven aan het beleid op het gebied van arbozorg. Bij Novita hechten we veel waarde aan veiligheid. Mede door VCU zijn wij beter in staat om relevante processen in onze organisatie te beheersen en continue te optimaliseren.

Stichting Industriële Reiniging (SIR):

De SIR heeft tot doel het bevorderen en reguleren van veilig werken in de industriële reiniging. Om dit te realiseren stelt de SIR in samenwerking met alle partijen uit de branche richtlijnen vast. Door onze aansluiting bij de SIR hebben wij ons verplicht gesteld om deze richtlijnen na te leven om zodoende de veiligheid beter te waarborgen.

ISO 9001:2008 (ISO):

De ISO is een norm die eisen stelt aan een kwaliteitsmanagementsysteem. Volgens deze standaard moet het kwaliteitsbeleid op papier staan en moet dit beleid bekend zijn bij alle medewerkers. De organisatie moet zorgen voor het verhogen van de klantentevredenheid door te voldoen aan de eisen en wensen van de klanten en aan de wettelijke eisen die van toepassing zijn op het product of de dienst van het bedrijf. Daarnaast moet het bedrijf de bedrijfsprocessen beheersen en dit kunnen aantonen. Klanttevredenheid is voor ons dé maatstaf.

NEN-4400-1:

De NEN-4400-1-certificaat bevat eisen voor het toetsen van organisaties die personeel ter beschikking stellen. Er wordt getoetst of deze organisaties voldoen aan alle verplichtingen die voortvloeien uit het ter beschikking stellen van arbeid. Deze verplichtingen zijn onder andere juiste en tijdige aangifte en afdracht van loonheffingen en omzetbelasting en het volgens de normen administreren van werknemersdossiers en identiteitsdocumenten. Op de website van Stichting Normering Arbeid wordt bijgehouden welke ondernemingen aan deze norm voldoen. Door zaken te doen met Novita bent u te allen tijde gevrijwaard voor de inlenersaansprakelijkheid.